Διορισμός υπαλλήλων – συμβασιούχων Δήμων [Γνωμοδότηση του ΝΣΚ]

Διορισμός υπαλλήλων – συμβασιούχων Δήμων [Γνωμοδότηση του ΝΣΚ]

Γνωμοδότηση του Ε’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά μ’ ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολλούς Δήμους και Δημοτικούς Υπαλλήλους ΙΔΟΧ και το «εάν είναι δυνατή, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 10 παρ. 12 του ν.3051/2002, η έκδοση ατομικής πράξης διορισμού δημοτικού υπαλλήλου και η δημοσίευσή της σε ΦΕΚ, που έχει ορκιστεί και αναλάβει υπηρεσία, χωρίς να έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση διορισμού, αναδρομικά, αφού προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά».
Το ερώτημα υποβλήθηκε από το αρμόδιο Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού του Υπ. Εσωτερικών, προς το ΝΣΚ, έπειτα από ερώτημα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, ως προς την αναδρομική έκδοση και δημοσίευση πράξης διορισμού δύο υπαλλήλων του Δήμου Θήρας, σε εφαρμογή του προαναφερόμενου, ως άνω νόμου.

Το ΝΣΚ επικαλούμενο το σχετικό με το ερώτημα νομοθετικό πλαίσιο [άρθρα 21, 22, 23, 24 και 25 του ν. 1188/1981, τα άρθρα 16 και 18 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45), το άρθρο 10 παρ. 12 του ν. 3051/2002 (Α’ 220) και τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2.29Α .4 του ν.3852/2010 (Α’ 87)] και σ’ εφαρμογή των διατάξεων αυτών γνωμοδοτεί, ομόφωνα, πως,

«….στην περίπτωση των δημοτικών υπαλλήλων Ι.Ε και Ν.Δ. του Δήμου Θήρας, οι οποίοι ορκίστηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία χωρίς να εκδοθεί και δημοσιευθεί η σχετική απόφαση διορισμού τους, είναι δυνατή, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 12 του ν. 3051/2002, η έκδοση των ατομικών πράξεων διορισμού αυτών και η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία της αρχικής προσλήψεώς τους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αφού προηγουμένως προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα για τον διορισμό τους δικαιολογητικά.»

Δείτε τη σχετική γνωμάτευση εδώ

Πηγή: www.epoli.gr