Εγκύκλιος Κατρούγκαλου για επαναφορά προσωπικού και επανασύσταση κλάδων

Εγκύκλιος Κατρούγκαλου για επαναφορά προσωπικού και επανασύσταση κλάδων

Τα βήματα και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την επαναφορά προσωπικού και την επανασύσταση κλάδων περιγράφει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο που υπογράφει ο Γ. Κατρούγκαλος και αφορά τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4325/2015 για τον  «Εκδημοκρατισμό της Διοίκησης – την Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»  επισημαίνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

Επαναφορά προσωπικού

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ως άνω νόμου, η διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής και δεν μετατάσσονται με βάση οριστικούς πίνακες διάθεσης παρατείνεται μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας στο φορέα που μετατάσσονται/μεταφέρονται. Σημειώνεται ότι οι πίνακες των αποτελεσμάτων των Ανακοινώσεων του τέως Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχουν αναρτηθεί εκ νέου στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ούτως ώστε να είναι δυνατή η ενημέρωση ενδιαφερόμενων και υπηρεσιών . Το ΑΣΕΠ δεν πρόκειται να προβεί σε περαιτέρω επεξεργασία τους. Ειδικά το προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του οποίου οι ειδικότητες καταργήθηκαν με το άρθρο 82 του ν. 4172/2013 και εξαιρέθηκε από τη διαθεσιμότητα βάσει των διατάξεων του ν. 4172/2013 και του ν. 4250/2014 μπορεί να επανέλθει στις θέσεις που κατείχε. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στην περίπτωση του προσωπικού των ίδιων κλάδων που είχε τοποθετηθεί σε άλλες θέσεις με οριστικούς πίνακες.

Υπάλληλοι για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικοί πίνακες διάθεσης:Μετατάσσονται/μεταφέρονται υποχρεωτικά στις θέσεις των πινάκων αυτών (με την επιφύλαξη του άρθρου 19 και των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Η μετάταξη/μεταφορά θα πραγματοποιηθεί με απόφαση που θα εκδώσει ο φορέας υποδοχής και θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Υπάλληλοι που ενώ περιλαμβάνονται σε προσωρινούς/τελικούς πίνακες διάθεσης επιθυμούν την επαναφορά στην Υπηρεσία τους: Επανέρχονται με πράξη επαναφοράς στο Υπουργείο που υπάγονταν οργανικά σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις και τίθενται στη διάθεση του οικείου Υπουργού.

Όσοι δεν περιλαμβάνονται σε προσωρινούς, τελικούς ή οριστικούς πίνακες καθώς και όσοι δεν υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη/μεταφορά στις Ανακοινώσεις του τέως Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αλλά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής (άρθρο 14) του ν.4325/2015: Επανέρχονται με πράξη επαναφοράς σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στο Υπουργείο που υπάγονταν οργανικά ή σε εποπτευόμενους φορείς και τίθενται στη διάθεση του οικείου Υπουργού με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα. Όσοι από τους υπαλλήλους αυτούς υπηρετούσαν σε κλάδους που έχουν συνολικά καταργηθεί και δεν προβλέπεται η επανασύστασή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν.4325/2015, επανέρχονται σε κενές ή συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ίδιας εκπαιδευτικής κατηγορίας υφιστάμενων κλάδων/ειδικοτήτων συναφών με τον κλάδο/ειδικότητα που ανήκαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα. Όλοι οι υπάλληλοι με τη μετάταξη/μεταφορά τους ή την επαναφορά τους στη θέση που κατείχαν επανέρχονται στον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 99 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) «Ο χρόνος της διαθεσιμότητας δεν υπολογίζεται για βαθμολογική εξέλιξη». Όμως, στην περίπτωση που βάσει προσωρινής διαταγής ή απόφασης ασφαλιστικών μέτρων ή δικαστικής απόφασης οι υπάλληλοι παρείχαν ή παρέχουν υπηρεσίες, το διάστημα αυτό αναγνωρίζεται βαθμολογικά και μισθολογικά. Το ίδιο ισχύει και για όσους παρείχαν ή παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατόπιν προσωρινής τοποθέτησης.

Επανασύσταση καταργηθέντων κλάδων και ειδικοτήτων και κατάταξη προσωπικού

Η επανασύσταση των καταργηθέντων κλάδων και ειδικοτήτων θα γίνει με την Διαπιστωτική Πράξη του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού με βάση σχετικό υπόδειγμα

Βήματα που ακολουθούν οι Υπηρεσίες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης/ μεταφοράς προσωπικού βάσει του ν.4325/2015

1. Δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι πράξεις επανασύστασης των καταργηθέντων κλάδων και ειδικοτήτων και του συνόλου των οργανικών θέσεων που έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013, όπου απαιτείται.

2. Ελέγχεται η ορθότητα των αιτήσεων από τις υπηρεσίες υποδοχής με βάση τους οριστικούς, και προσωρινούς/τελικούς πίνακες διάθεσης των Ανακοινώσεων του τέως Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί εκ νέου στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). 5

3. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των υπηρεσιών υποδοχής προβαίνουν στην κατάρτιση των ΥΑ μετάταξης/μεταφοράς και επαναφοράς των υπαλλήλων, οι οποίες μετά την υπογραφή τους από τον αρμόδιο Υπουργό δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Ειδικά για την περίπτωση των Σχολικών Φυλάκων που απασχολούνται ως ΥΕ δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η πράξη μετατροπής των θέσεών τους και η κατάταξή τους σε προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ΔΕ της ίδιας ειδικότητας. Όπου απαιτείται η σύσταση του κλάδου ΔΕ της ίδιας ειδικότητας, η πράξη σύστασης του κλάδου προηγείται της δημοσίευσης της Διαπιστωτικής Πράξης μετατροπής των θέσεων.

5. Μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού προβαίνουν στη βαθμολογική κατάταξη των υπαλλήλων.

Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να να ενημερώσουν όλες τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους καθώς και τα νομικά πρόσωπα (δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και ΔΕΚΟ) που εποπτεύουν.

Αναλυτικά η εγκύκλιος  

localit.gr