Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών και για τους Δήμους

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών και για τους Δήμους

Σύμφωνα με το νόμο με τίτλο “Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις” που ψηφίστηκε από την βουλή ο Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών αφορά και τους ΟΤΑ.

Σύμφωνα Με τα άρθρα 1-16 θεσπίζεται η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης χρηµατικών οφειλών προς οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία, εφόσον η ρύθµιση των εν λόγω οφειλών κρίνεται από τους συµµετέχοντες στη διαδικασία απαραίτητη προκειµένου να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα του οφειλέτη.

Ως «πιστωτές» ορίζονται τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συµπεριλαµβανοµένου του Ελληνικού Δηµοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχουν χρηµατικές απαιτήσεις κατά του οφειλέτη.

Ως «οφειλές προς το Δηµόσιο» νοούνται οι απαιτήσεις του Δηµοσίου που είναι ήδη βεβαιωµένες, µε τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσµης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων εμπίπτουν και οι οφειλές προς τους ΟΤΑ.

Για την υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών ο οφειλέτης υποβάλλει αίτηση έως την 31η Δεκεµβρίου 2018, ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) µε τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας, η οποία τηρείται στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

Οι ΟΤΑ µπορούν ως πιστωτές να κινήσουν τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών κοινοποιώντας στον οφειλέτη έγγραφη δήλωση, µε την οποία τον καλούν να υπαχθεί στη διαδικασία του νόµου, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών.

 

Πηγή: www.silvercity.gr