Η διαθεσιμότητα θα προσμετράται στο χρόνο προϋπηρεσίας

Η διαθεσιμότητα θα προσμετράται στο χρόνο προϋπηρεσίας

Ο χρόνος κατά τον οποίο ήταν σε διαθεσιμότητα οι υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου θα προσμετράει ως προϋπηρεσία σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου αναπληρωτή  υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χριστόφορου  Βερναρδάκη.

Συγκεκριμένα τροποποιείται το άρθρο 40 του ν/σ  “Διαφάνεια – Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης” για τους ΙΔΑΧ.

Η νέα διατύπωσε αναφέρει ότι ηια όσους υπαλλήλους ετέθησαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με βάση τις διατάξεις του ν.4093/2012 (Α΄ 222), του ν.4172/2013 (Α’ 167), του ν.4250/2014 (Α’ 74) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν.4316/2014 (Α’ 270) και επανήλθαν στην υπηρεσία με τις διατάξεις των άρθρων 14, 17, 18 και 21 του Ν.4325/2015(Φ.Ε.Κ.47 τ.Α’/11-5-2015) ή μετετάχθησαν σε άλλες θέσεις, με σχετικές ανακοινώσεις του τέως Υπουργείου ΔΜΗΔ, ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής συνεχούς υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη.

Η σχετική αλλαγή στη διατύπωση έγινε μετά από αίτημα των υπαλλήλων ΙΔΑΧ οι οποίοι υποστήριζαν ότι υπήρχε κίνδυνος να υπάρξουν προβλήματα ερμηνείας του νόμου σχετικά με την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των συναδέλφων τους που δεν επανήλθαν στην υπηρεσία με τις διατάξεις του ν. 4325/2015.

Το επίμαχο σχέδιο νόμου έχει εγκριθεί από τις επιτροπές της Βουλής και αναμένεται το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα να εισαχθεί στην ολομέλεια προς ψήφιση.

localit.gr