ΥΠΕΣ: Πώς αδειοδοτούνται και λειτουργούν οι δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (εγκύκλιος)

ΥΠΕΣ: Πώς αδειοδοτούνται και λειτουργούν οι δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (εγκύκλιος)

Εγκύκλιο εξέδωσε ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, με το δημοσιευμένο σε ΦΕΚ (141/τ.Α΄/28.9.2017) Προεδρικό ∆ιάταγµα 99/2017, µε το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθµών, που λειτουργούν εντός νοµικών προσώπων των Δήµων ή υπηρεσίας αυτών, οι τεχνικές προδιαγραφές, οι ειδικοί όροι καταλληλότητάς τους, καθώς και η διαδικασία ελέγχου τους.

Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του ως άνω προεδρικού διατάγµατος καθορίζεται το θεσµικό πλαίσιο για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των δηµοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθµών, η οποία χορηγείται από το ∆ήµο (περ.22 παρ. 3Β του άρθρου 94 ν.3852/2010, όπως ισχύει).

Στο πεδίο εφαρµογής του υπάγονται οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί που θα ιδρυθούν και θα λειτουργήσουν από τους ∆ήµους και τα νοµικά τους πρόσωπα, καθώς και οι ήδη λειτουργούντες παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί, ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή είτε λειτουργούν εντός νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, είτε ως υπηρεσία δήµων, είτε πρόκειται για δοµές που λειτουργούσαν στο πλαίσιο επιχείρησης και η λειτουργία τους έχει µεταφερθεί σε υπηρεσία του δήµου ή σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αυτού, είτε λειτουργούν στο πλαίσιο κοινωφελούς επιχείρησης ΟΤΑ. Στα άρθρα 2 και 3 του π.δ/τος ορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας, η διαδικασία αδειοδότησης και οι τεχνικές προδιαγραφές των κτιρίων.

Με το άρθρο 4 ορίζονται οι κατασκευαστικές διατάξεις των χώρων του σταθµών, ενώ µε τις διατάξεις του άρθρου 5 καθορίζονται τα καθ’ ύλην αρµόδια όργανα ελέγχου των σταθµών, ήτοι οι τεχνικές υπηρεσίες των δήµων, οι υπηρεσίες υγειονοµικού ελέγχου της περιφέρειας και ο Κοινωνικός Σύµβουλος της Π3β/Φ.32/ΓΕΝ.31542/02 ΥΑ, όπως ισχύει. Τέλος, οι διατάξεις του άρθρου 6 αφορούν στους ήδη λειτουργούντες δηµοτικούς παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς και στη µεταβατική προσαρµογή τους στο πλαίσιο αδειοδότησης. Ελληνική

Α. Νεοϊδρυόµενοι παιδικοί, βρεφικοί, βρεφονηπιακοί σταθµοί από δήµους ή ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ αυτών: Από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγµατος ( 28/9/2017, ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο ΦΕΚ) για την ίδρυση και λειτουργία οιασδήποτε κατηγορίας δηµοτικού σταθµού απαιτείται η έκδοση άδειας σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του. Η άδεια εκδίδεται από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 2 του π.δ/τος.

Β. ∆ηµοτικοί παιδικοί, βρεφικοί, βρεφονηπιακοί σταθµοί που ήδη λειτουργούν κατά τη δηµοσίευση του π.δ. εντός υπηρεσίας δήµου, ή ΝΠ∆∆ δήµου ή ΝΠΙ∆ δήµου: Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ.4 του άρθρου 6 του π.δ/τος, όλοι οι Παιδικοί, Βρεφικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί των δήµων και των νοµικών προσώπων αυτών που ήδη λειτουργούν, οφείλουν να συµµορφωθούν πλήρως στις διατάξεις του εντός προθεσµίας πέντε (5) ετών από τη δηµοσίευσή του. Η µη συµµόρφωση µε τις διατάξεις αυτού µετά το πέρας της πενταετίας, συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του σταθµού. Ωστόσο, και προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφαλής για τα παιδιά λειτουργία όλων των δηµοτικών σταθµών καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα λειτουργίας τους µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία της πλήρους κτηριακής προσαρµογής, προβλέπεται σταδιακή συµµόρφωση των ανωτέρω παιδικών σταθµών προς συγκεκριµένες διατάξεις του π.δ. εντός αποκλειστικών προθεσµιών του άρθρου 6.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Πηγή: www.aftodioikisi.gr