Μόνο με νέες τεχνολογίες θα προχωρήσουν οι δήμοι

Μόνο με νέες τεχνολογίες θα προχωρήσουν οι δήμοι

“Ένας σύγχρονος Δήμος οφείλει να κατανοήσει πως εάν δεν διαθέτει ο ίδιος σωστή δομή και οργάνωση στις Τ.Π.Ε., είναι σχεδόν αδύνατο να μπορέσει να παρέχει σοβαρές και ποιοτικές υπηρεσίες στους δημότες του” ανέφερε στην εισήγησή του για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ ο πρόεδρος της Επιτροπής Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ και δημοτικός Σύμβουλος Ορχομενού Γιάννης Τσιάμης. Όπως τόνισε “ο στρατηγικός σχεδιασμός που αφορά την Η/Δ στους Δήμους με ορίζοντα το 2020 που θα προταθεί από τη Κ.Ε.Δ.Ε  αφενός θα εναρμονίζεται με τους στόχους του Ψηφιακού Θεματολογίου της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και αφετέρου θα είναι απόλυτα ρεαλιστικός, μετρήσιμος και αποτελεσματικός”.
Σημείωσε δε ότι “το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 είναι πολύ διαφορετικό στη φιλοσοφία του. Εμπεριέχει πολλές απαιτήσεις και δίνει έμφαση στην προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της «έξυπνης εξειδίκευσης».
Όπως είπε “οι περισσότεροι Δήμοι πρέπει να υποστηριχτούν και να βοηθηθούν από την Κ.Ε.Δ.Ε με συγκεκριμένο σχεδιασμό, έτσι ώστε να μειωθεί το ψηφιακό χάσμα με τους υπόλοιπους και σαφώς, στους τεχνολογικά πιο ανεπτυγμένους Δήμους να προωθηθούν ανάλογες δράσεις για να μην μείνουν στάσιμοι” προσθέτοντας ότι “Η Κ.Ε.Δ.Ε δεν υποκαθιστά τους Δήμους, που πρέπει οι ίδιοι με δική τους προσπάθεια να προωθήσουν την ανάπτυξη της εφαρμογής των ΤΠΕ”.
Οι γενικοί άξονες στρατηγικής της ΚΕΔΕ για τις ΤΠΕ είναι οι εξής:
1) Πληροφοριακά Συστήματα/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες,
2) Ευρυζωνικές Υποδομές ανοιχτές και προσβάσιμες,
3) Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.
4) Συνέργειες
Με βάση όλα τα παραπάνω οι δράσεις που εισηγούμαστε ως Επιτροπή Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , που πρέπει να αναπτύξει και να δρομολογήσει η ΚΕΔΕ είναι οι εξής :
1.    Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε για την κατάρτιση των προηγούμενων ΟΕΥ ήταν με βάση τις αρμοδιότητες των ΟΤΑ και όχι με βάση τις διαδικασίες λειτουργίας. Το επόμενο βήμα για την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης των ΟΤΑ είναι η απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών. Επομένως στόχος μας η δημιουργία νέου μοντέλου λειτουργίας των Δήμων που θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες αλλαγές , του κανονιστικού πλαισίου , των διαδικασιών και των εντύπων, των οργανωτικών δομών και ρόλων (θέσεων εργασίας) και των πληροφοριακών συστημάτων.
2.    Σε συνεργασία με την Ακαδημαϊκή κοινότητα και σε διαβούλευση μαζί σας, θα προωθήσουμε άμεσα την ανάπτυξη του Οδικού Χάρτη Δράσεων Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μέσω αυτού του οδικού χάρτη θα πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός της Ψηφιακής Ατζέντας για κάθε κατηγορία δήμων που θα αποφασίσουμε (Αστικοί , Νησιωτικοί , Ορεινοί κλπ.). Διότι μόνο έτσι θα αποκτήσουμε πραγματικό ρόλο επίσημου και ουσιαστικού συνομιλητή στο σχεδιασμό και την εξειδίκευση των δράσεων Τ.Π.Ε μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
3.    Ανάπτυξη και λειτουργία μόνιμου συστήματος ηλεκτρονικής διαβούλευσης μέσω της ιστοσελίδας της Κ.Ε.Δ.Ε με πολλαπλές θεματικές ενότητες που θα αφορούν όλα τα επίπεδα γενικότερης οργάνωσης και Τ.Π.Ε των ΟΤΑ. Το σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα συλλογής των απόψεων στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  που μετά την συλλογή, επεξεργασία και εξαγωγή συμπερασμάτων θα προκύπτουν και οι τελικές προτεινόμενες χρηματοδοτούμενες δράσεις για τους ΟΤΑ, μέσω του ΕΣΠΑ 2014 -2020.
4.    Υλοποίηση Ενιαίου Κέντρου Δεδομένων της Αυτοδιοίκησης (Πληροφοριακές Υποδομές και Data Center της Αυτοδιοίκησης). Ο εξοπλισμός και το λογισμικό ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα πρέπει να ενταχθούν σε ενιαίο κέντρο δεδομένων, με κοινή διαχείριση, κοινές προδιαγραφές , κανόνες, Help Desk ,που θα επιτρέπουν ενιαία πρόσβαση μέσα από διαδικτυακό περιβάλλον. Η απουσία κοινής σύγχρονης αρχιτεκτονικής στα πληροφοριακά μας συστήματα με ενιαία πρότυπα και πολιτικές συμμόρφωσης για τη χρήση ΤΠΕ , είναι επιτακτική ανάγκη τόσο για την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων μας όσο και την κάθετη μείωση του κόστους χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής.
Οι προσδοκώμενες μακροπρόθεσμες υπηρεσίες που θα προκύψουν προς τους Δήμους από τη δημιουργία του Data Center της Αυτοδιοίκησης είναι επιγραμματικά οι εξής :
– Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των πόρων των ΟΤΑ(back – office).
– Ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων (front-office).
– Πληροφοριακό σύστημα διοίκησης (MIS).
-Διαμόρφωση και εφαρμογή προτύπων διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης με τα βασικά μητρώα που διαθέτει το κεντρικό κράτος.
– Αυτοματοποιημένες εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας των υπηρεσιών και Ηλεκτρονική διακίνηση, διαχείριση και αρχειοθέτησή των εγγράφων των ΟΤΑ.
– Αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης των γεωχωρικών δεδομένων των Δήμων (GIS).
5. Δημιουργία Κέντρου Επίδειξης Τεχνολογιών Ηλεκτρονικής     Διακυβέρνησης της Κ.Ε.Δ.Ε. με ταυτόχρονη υλοποίηση θεματικής τράπεζας     καλών πρακτικών από τεχνολογικά αναπτυγμένους ΟΤΑ και διάχυση της     πληροφορίας και της τεχνογνωσίας αυτής σε άλλους Δήμους. To Κέντρο αυτό,     φιλοδοξούμε να αποτελέσει ένα πρότυπο εργαστήριο των νέων προσεγγίσεων     για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο. Μέσα     από τη λειτουργία του, το κέντρο θα στοχεύει στη διάδοση των δυνατοτήτων     που παρέχει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση για τους Δήμους της χώρας αλλά και στη συγκέντρωση της διεθνούς και ελληνικής εμπειρίας από τον ιδιωτικό     τομέα , τα πανεπιστήμια και άλλους φορείς, σε κρίσιμες εφαρμογές και     υπηρεσίες προς πολίτες και επιχειρήσεις.
Αρκετά από τα παραπάνω έργα καθώς και όλες οι δράσεις που θα προκύψουν, μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2014 -2020  και πιο συγκεκριμένα από το Θεματικό Στόχο 11 που είναι η «Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης» και χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. Καθώς και από το Θεματικό Στόχο 2 που είναι η «Ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» και χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.
Με αυτό το διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων πιστεύουμε ότι θα επιτύχουμε αφενός ένα ικανοποιητικό επίπεδο οργάνωσης όλων των Δήμων ανεξαρτήτως μεγέθους και γεωγραφικής θέσης και αφετέρου ένα ελάχιστο ή καλύτερο επίπεδο παροχής υπηρεσιών προς τους δημότες από όλους τους Δήμους.
Η φυσιογνωμία των Δήμων και οι κατά τόπους διαφορετικές ανάγκες και προτεραιότητες, επιβάλλουν ανάλογη προσέγγιση με τη δημιουργία τοπικής ψηφιακής ατζέντας. Ο σχεδιασμός, η φιλοσοφία και η στρατηγική όμως είναι ίδια για όλους, τόσο για ένα μικρό ορεινό όσο και για έναν αστικό Δήμο.
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του σημείωσε πως “οι προκλήσεις είναι σύνθετες και απαιτούν δημιουργικές λύσεις και συναινετικό προσανατολισμό”. Όμως, τόνισε, “θα προχωρήσουμε σε δράσεις που εμείς πιστεύουμε ότι θα ωφελήσουν τους Δήμους μας με βάση το όραμά μας και το στρατηγικό μας σχεδιασμό. Δεν θα μας πει η «αγορά» – όπως έχει κάνει στο παρελθόν- τι προϊόν έχει διαθέσιμο για τους ΟΤΑ, αλλά εμείς θα πούμε τι θέλουμε, διότι εμείς οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης γνωρίζουμε τις ανάγκες στους Δήμους μας καλύτερα από το καθένα και δεν μπορεί να σχεδιάζονται δράσεις και προγράμματα για εμάς χωρίς την ενεργό συμμετοχή μας και τη σύμφωνη γνώμη μας”.