Ομόφωνα ενέκρινε την πρόταση «Στέγαση και Επανένταξη» ο Δήμος Βόλου

Ομόφωνα ενέκρινε την πρόταση «Στέγαση και Επανένταξη» ο Δήμος Βόλου

Ομόφωνη απόφαση έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Στέγαση & Επανένταξη», έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου που συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα το μεσημέρι.

Ο Δήμος Βόλου σε συνεργασία με την Κοινωφελή του Επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ υλοποιεί από το 2015 το Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στοχεύει στην παροχή αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και επανένταξης σε συμπολίτες μας που, λόγω της οικονομικής συγκυρίας αλλά και για ξεχωριστούς λόγους ο καθένας, βρέθηκαν αντιμέτωποι με το πρόβλημα της έλλειψης στέγης και εργασίας.

Με τον N. 4445, ΦΕΚ 236, Τεύχος Α΄/ 19.12.2016 (άρθρο 71) το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» παρατείνεται έως 31.12.2017. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Δ23/οικ.20171/1040, ΦΕΚ 1602, Τεύχος Β΄/10.05.2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετική με τους όρους και προϋποθέσεις εφαρμογής της συνέχισής του προγράμματος, η Διαχειριστική Αρχή καλεί τους φορείς υλοποίησης να υποβάλλουν αίτημα χρηματοδότησης για το διάστημα αυτό.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο πυλώνες ενεργειών που αφορούν στην στέγαση και στην εργασιακή επανένταξη των ωφελούμενων. Ειδικότερα :
Για την υλοποίηση του 1ου Πυλώνα Ενεργειών προβλέπεται η κάλυψη των παρακάτω δαπανών στέγασης:
 Κάλυψη ενοικίου
 Κάλυψη εξόδων επισκευής υφιστάμενης κατοικίας

Για την υλοποίηση του 2ου Πυλώνα Ενεργειών προβλέπεται η κάλυψη των παρακάτω δαπανών εργασιακής επανένταξης:
 Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
Ως ποσό χρηματοδότησης, υπολογίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος του κατώτατου βασικού μισθού, όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη).
 Υποστήριξη στη δημιουργία επιχείρησης/αυτοαπασχόληση ή δημιουργία μικρής επιχειρηματικής μονάδας και μέχρι του ποσού των 6.000 € συνολικά.
Στο 2ο Πυλώνα Ενεργειών, που αφορά σε δαπάνες εργασιακής επανένταξης, συμμετέχει υποχρεωτικά ποσοστό, κατ’ ελάχιστον 40% του συνόλου των ενήλικων ωφελουμένων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε, με βάση την εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογικών την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο υλοποίηση του Προγράμματος ‘‘Στέγαση & Επανένταξη’’ και την παροχή εξουσιοδότησης στο δήμαρχο για την υπογραφή της πρότασης υποβολής, καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο σύμφωνα με την πρόσκληση ή εφόσον ζητηθεί από την Διαχειριστική Αρχή για τις ανάγκες υποβολής, υλοποίησης και χρηματοδότησης της πρότασης.

Πηγή: magnesianews.gr