Ποιά έργα δήμων θα επιδοτήσει το ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση

Ποιά έργα δήμων θα επιδοτήσει το ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση

Την επόμενη εβδομάδα η ΚΕΔΕ θα καταθέσει στην Επιτροπή Παρακολούθησης την πρότασή της για την συγκεκριμενοποίηση των δράσεων που αφορούν στους δήμους στο Τομεακό Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
Την έγκριση της τελική πρότασης έδωσε διαπαραταξιακή επιτροπή υπό τον συντονισμό του προέδρου της Επιτροπής της ΚΕΔΕ «Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» κ. Γιάννης Τσιάμη.
Η πρόταση 5+1 έργων που συγκροτούν το «Ολοκληρωμένο Εργο Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων» βασίζεται στο «Στρατηγικό Σχέδιο για την προτυποποίηση και απλούστευση των διαδικασιών λειτουργίας με την αξιοποίηση ΤΠΕ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού» που έχει εκπονήσει η ΕΕΤΑΑ και στο σχετικό ψήφισμα του συνεδρίου της ΚΕΔΕ.

Η πρόταση λοιπόν περιλαμβάνει
Την Διοίκηση, Αξιολόγηση και Δημοσιότητα του Στρατηγικού Σχεδίου και την Ανπάπτυξη και Μεθοδολογία στους Αξονες 8 και 1 συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

Την Δικτύωση, Υποστήριξη, Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού των Δήμων στον Αξονα 7 συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ.

Την Απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των δήμων στον Αξονα 2 την Σύνταξη προδιαγραφών των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων για την προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Αξονα 3 και πιλοτικές εφαρμογές σε 10 Δήμους / Σχέδιο Μετάβασης από το υπάρχον στο νέο μοντέλο λειτουργίας Δήμων στον Αξονα 4, συνολικού προϋπολογισμού 1.350.000 ευρώ.

Την Υποστήριξη της Εφαρμογής των νέων μοντέλων λειτουργίας από τους ΟΤΑ και το Ειδικό Πρόγραμμα τηλε-υποστήριξης των 85 μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων στον Αξονα 5, συνολικού προϋπολογισμού 27.500.000 ευρώ.

Την Επιμόρφωση Προσωπικού και την Συμβουλευτική Υποστήριξη στον Αξονα 6, συνολικού προϋπολογισμού 4.000.000 ευρώ.

Επίσης η πρόταση περιλαμβάνει και συμμετοχή της ΚΕΔΕ σε άλλα έργα όπως την Τράπεζα πληροφοριών, στην επανοριοθέτηση των αρμοδιοτήτων, στην ενίσχυση και δικτύωση δομών άσκησης επιτελικών λειτουργιών, στην Κωδικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου Ισότητας δύο Φύλων, στην βελτίωση του ελέγχου νομιμότητας, στην αναβάθμιση των ΚΕΠ και των συστημάτων CRMS, στην αναβάθμιση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της διαλειτουργικότητας των συστημάτων, και στην δημιουργία ενιαίου σημείου πρόσβασης των πολιτών, όπως και στην δημιουργία ενιαίου συστήματος ψηφιακής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, συνολικού προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ.

Να σημειώσουμε ότι ανάλογες προτάσεις αναμένονται και από τις υπόλοιπες επιτροπές της ΚΕΔΕ που συμμετέχουν στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Τομεακών Προγραμμάτων.

Το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση
http://www.epdm.gr/index.php?obj=e04ff7431bae7f10

myota.gr