Προσλήψεις για το Κέντρο Κοινότητας Αλμυρού

Προσλήψεις για το Κέντρο Κοινότητας Αλμυρού

Στην πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας θα προχωρήσει ο Δήμος Αλμυρού, με απόφαση που θα λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της ερχόμενης Τετάρτης 10 Μαΐου (7 μ.μ.).

Αρχικά θα γίνει η αποδοχή ένταξης της πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλμυρού» με Κωδικό ΟΠΣ 5003160 στο Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και θα ακολουθήσουν η λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 60.480 ευρώ, η έγκριση υλοποίησης της πράξης με ιδία μέσα και η έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλμυρού.

Στην ίδια συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και έγκριση μεταξύ άλλων και τα παρακάτω θέματα: 3η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2017, 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου, οικον. έτους 2017, έγκριση στατιστικών οικονομικών στοιχείων του προϋπολογισμού του Δήμου για το Α΄ τρίμηνο του έτους 2017, κατανομή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2017 (ΣΑΤΑ), για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, συγκρότηση επιτροπής που θα βεβαιώνει την χρήση ακινήτου ως κτηνοτροφική και πτηνοτροφική μονάδα ή γεωργοκτηνοτροφική αποθήκη, καθώς και το δυσπρόσιτο της θέσης του για τη διαδικασία απαλλαγής του από χρέωση τελών καθαριότητας και φωτισμού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 70/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, έγκριση πρόσληψης προσωπικού, ειδικότητας χειριστών μηχανημάτων έργου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για το έτος 2017, έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Έργα πυροπροστασίας Δ. Αλμυρού» προϋπολογισμού 91.200,00 € με ΚΑ: 30-7333.052, έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αγροτική οδοποιία Καλλικρατικού Δ. Αλμυρού 2017» προϋπολογισμού 216.367,00 € με ΚΑ: 30-7323.080, συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 72/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού, με τίτλο «Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής για το έργο «Βιοκλιματική αναβάθμιση πλατείας και περιμετρικών οδών κέντρου Αλμυρού Ν. Μαγνησίας»», έγκριση προγραμματισμού πολιτιστικών εκδηλώσεων, έτους 2017 και ψήφιση σχετικών πιστώσεων, έγκριση προγραμματισμού εκδηλώσεων μικτής χορωδίας, έτους 2017 και ψήφιση σχετικών πιστώσεων, ψήφιση και διάθεση πιστώσεων για τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, έτους 2017, τροποποίηση της υπ’ αριθ. 175/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με τίτλο «Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.), για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών», τροποποίηση της υπ’ αριθ. 190/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με τίτλο «Τροποποίηση της αριθ. 164/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην «Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου για το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.)».

 

Πηγή: e-thessalia.gr