Σε Φ.Ε.Κ. ο Νόμος 4465/2017: Τι προβλέπει για υπαλλήλους και Ο.Τ.Α.

Σε Φ.Ε.Κ. ο Νόμος 4465/2017: Τι προβλέπει για υπαλλήλους και Ο.Τ.Α.

Δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. ο Νόμος 4465/2017 «Ενσωμάτωση στην Εθνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις.»

Όσον αφορά τους Ο.Τ.Α. και εργαζομένους σ’ αυτούς είναι οι εξής:

1. Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης διατάξεων Βιβλίου IV του Ν.4412/2016.

Με την παρ.2 του άρθρου 54 τροποποιούνται οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 379, όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 50 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), με αποτέλεσμα να μετατίθεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV από 31.03.2017 σε 31.05.2017. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει αναδρομικά από 1η Απριλίου 2017. Επίσης, τροποποιείται η παρ.11 του άρθρου 379, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4445/2017 (Α΄ 24), ώστε οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 (Α’ 173), να καταργηθούν από 31.5.2017. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει αναδρομικά από 1η Ιανουάριου 2017.

2. «Κινητικότητα» και μισθοδοσία υπαλλήλων

Με την παρ.1 του άρθρου 27 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ν. 4440/2016 (Α΄224) ώστε να προβλέπεται ότι οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης μεταφέρουν σε ειδικούς Κωδικούς Αριθµούς Εξόδων (ΚΑΕ) μέρος των πιστώσεών τους για μεταβιβάσεις, για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας υπαλλήλων που αποσπώνται ή μετατάσσονται σε άλλους φορείς. Με την παρ.2 συμπληρώνεται το άρθρο 15 του ν.4440/2016 ώστε να προβλέπεται ο τρόπος κάλυψης της δαπάνης μισθοδοσίας για την απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων φορέων Γενικής Κυβέρνησης σε άλλους φορείς οι οποίοι ωστόσο είτε δεν επιχορηγούνται από τον τακτικό προϋπολογισµό γενικά, είτε δεν επιχορηγούνται για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας. Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα ειδικής επιχορήγησης των φορέων αυτών για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης μισθοδοσίας, από τις πιστώσεις που μεταφέρονται από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου. Τέλος, τροποποιείται το άρθρο 18 του ν. 4440/2016 ώστε να καθορίζεται ότι η κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας για τις αποσπάσεις και μετατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, πραγματοποιείται µε τη διαδικασία του άρθρου 15 του ίδιου Νόµου.

3. Μισθολογική κατάταξη υπαλλήλων ΔΕ Τεχνικών/Εργοδηγών

Με την διάταξη του άρθρου 28 προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005 εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιµάκια (Μ.Κ.) της Τ.Ε. κατηγορίας του άρθρου 9 του ν. 4354/2015. Για την τελική κατάταξη των ανωτέρω απαιτείται η προσθήκη πλασματικού χρόνου δύο (2) ετών. Οποιαδήποτε αύξηση του βασικού μισθού συμψηφίζεται µε την προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015.

4. Απαλλαγή Σχολικών Επιτροπών από το φόρο εισοδήματος

Με το άρθρο 61 προστίθεται περίπτωση στ΄ στο άρθρο 46 του ν. 4172/2013, ώστε να προστεθούν στα πρόσωπα που απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος οι σχολικές επιτροπές και οι σχολικές εφορείες μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει από 1.1.2016 και εφεξής.

5. Καθορισμός εσωτερικών ελέγχων σε συγκεκριμένες κατηγορίες Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.

Με τις διατάξεις του άρθρου 31 επέρχονται τροποποιήσεις στο ν. 3429/2005 που έχουν ως στόχο την επικαιροποίηση των διατάξεων προκειμένου να:
i. θεσμοθετηθεί το Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών και να προβλεφθεί ότι µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται όλες οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες λειτουργίας του και επιλογής των εσωτερικών ελεγκτών,
ii. καθίσταται εφικτό να εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 και να ορίζονται εσωτερικοί ελεγκτές και στα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης και έχουν προϋπολογισµό που υπερβαίνει το όριο του άρθρου 147 του ν.4270/2014 (Α΄143), όπως εκάστοτε ισχύει.
Ο ορισµός των εσωτερικών ελεγκτών θα γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθώς ο εσωτερικός ελεγκτής παρέχει κατά βάση στοιχεία στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, iii. απλουστευθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία ορισµού των επιτροπών ελέγχου µε τον ορισµό τους από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων για τις Δηµόσιες Επιχειρήσεις, ενώ για τα Νοµικά Πρόσωπα που δεν διαθέτουν το εν λόγω όργανο, οι επιτροπές ελέγχου θα ορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Δείτε το Φ.Ε.Κ. εδώ

Πηγή: www.epoli.gr