Σύναψη εννέα συμβάσεων για τις ανάγκες φύλαξης του Νοσοκομείου Βόλου

Σύναψη εννέα συμβάσεων για τις ανάγκες φύλαξης του Νοσοκομείου Βόλου

Η φύλαξη του Νοσοκομείου του Βόλου θα συνεχιστεί με τη σύναψη εννέα ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δωδεκάμηνης διάρκειας.

Σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος Επιστασίας – Ιματισμού ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού φύλαξης προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Νοσοκομείου, είναι εννέα άτομα, τα οποία θα απασχολούνται σε 8ωρη απασχόληση.

Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου έχει συνάψει σύμβαση με την εταιρεία SWEDISH SYSTEMS SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. συμβατικού τιμήματος 148.410,29 Ε συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.
Η σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της (12 Αυγούστου 2016) και για δώδεκα μήνες, με δικαίωμα παράτασης του χρόνου ισχύος της για τρεις (3) επιπλέον μήνες, με μονομερή απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

Πηγή: e-thessalia.gr